ბოლო 2 წელში სამუშაო ადგილზე 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 3 აპრილი 2018

Shroma