პროფესიული განათლების ხარვეზები

Divider dot 16 აპრილი 2018

აუდიტის სამსახურის დასკვნით, განათლების სამინისტრო ვერ უზრუნველყოფს პროფესიული სასწვლებლების სასწავლო პროგრამების შესაბამისობას შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებთან. ამას ისიც მოწმობს, რომ პროფსასწავლებლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი საქართველოში 25%-ით ნაკლებია, ვიდრე ევროპაში